KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest IT-Percheron Sp. z o. o. z siedzibą w Andrespolu, przy ul. Rokicińskiej 121/22. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Rokicińska 121/22, 95-020 Andrespol,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@it-percheron.pl,
  3. telefonicznie: 605 636 741, 607 617 058

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia realizacji zawartej z Państwem umowy i wynikających z niej obowiązków, a następnie, po tym okresie, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych, w tym obowiązków finansowo-księgowych, obowiązku przekazywania danych do celów statystycznych, a także w związku z koniecznością przechowywania danych do momentu przedawnienia roszczeń cywilnych, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną, podmiotów świadczących usługi finansowo-księgowe oraz operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania i realizacji umowy i wynikających z niej obowiązków.